Komplette anbudsgjennomføringer

Vi gjennomfører komplette anbudsgjennomføringer helt fra behovet er kartlagt frem til endelig kontrakt er signert. Vi ivaretar/bistår i utarbeiding av konkurransegrunnlag i samarbeid med brukergruppe fra oppdragsgiver, vi gjennomfører utlysning i DOFFIN, ivaretar leverandørspørsmål/avklaringer i løpet av anbudsprosessen, vurderer innkomne tilbud, innstiller til leverandørvalg, tilskriver leverandørene og utarbeider kontraktsdokumenter.

Dersom det er ønskelig ivaretar vi også oppfølging av inngåtte kontrakter.

Brukergrupper

Emptum AS benytter gjerne brukergrupper fra oppdragsgiverne når det skal gjennomføres anskaffelser. Det er ofte viktig at brukerne (som oftes de som skal benytte varer og tjenester) deltar i en slik brukergruppe. Disse brukerne besitter som oftest god kunnskap om problemer og krav stilt til en vare eller tjeneste.

Vår erfaring tilsier også at deltakerne i brukergrupper får en god forståelse av hvorfor anskaffelse av varer og tjenester må konkurranseutsettes (bedre forståelse av regelverket for offentlige anskaffelser) – noe som kan gi gode effekter på andre områder igjen. Blant annet ved at man unngår direktekjøp.

Utforming av konkurransegrunnlag

Vi har lang erfaring fra dette området som ofte kan virke som det vanskeligste. Dersom dere har problemer med å få utformet et grunnlag for gjennomføring av anbudskonkurranse, kan vi tilby vår ekspertise oppnådd gjennom erfaring i en årrekke.

Gjennomføring av publisering i DOFFIN

Mange har problemer med å utlyse i DOFFIN. Med en solid erfaring fra publiseringer kan vi være behjelpelig med å legge inn nødvendige data i DOFFIN.

Vurdering av innkomne tilbud

Er du i tvil om hvordan tilbud skal vurderes opp mot de definerte tildelingskriterier? I så fall kan vi være behjelpelig med å gjennomgå innkomne tilbud og vurdere disse opp mot de tildelingskriterier som er definert i kunngjøring og konkurransegrunnlag.

Klagebehandling

Har du fått en klage, eller er du i tvil om det er grunnlag for en eventuell klage fra leverandører? Vi kan bistå og vurdere ditt konkurransegrunnlag opp mot innkomne tilbud og komme med en anbefaling til aksjoner.

Juridisk bistand

Emptum AS har inngått en samarbeidsavtale med Eurojuris-kjedens avdeling i Narvik ved advokat Hugo Storø. Denne avtalen gir Emptum AS og kundene tilgang til gode betingelser dersom det skulle oppstå behov for denne type tjenester.

Eksempler på slike behov: Leverandørklager ifm. Anskaffelser